Chorus concert

Alexander Andrews

Angel Locke

Aaliyah Johnson

Camille Stewart

Chiniyah Haines

Janaya Barksdale

Janiyah Proctor

Jason Williams